Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Supercom Radosław Schejbal, ul. Marcina Watoły 41, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. 604 854 702, e-mail: biuro@supercom.pl

2. Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail: kontakt@iodo.edu.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Podstawy prawne przetwarzania:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

4. Odbiorcami danych osobowych są podwykonawcy oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego, obsługi prawnej.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez czas określony przepisami prawa.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

8. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne. W niniejszym przypadku jest warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.